ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो ओम नमो नमो नमो

ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो ओम नमो नमो नमो

नमो नमो नमो नमः ओम विष्णु चंदन जय नमो नमः।

ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो गजानन नमो नमः।

ओम नमो नमः ओम गजानन नमो नमः।

ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो गजानन नमो नमो

नमो नमो नमो नमो गजानन नमो नमः।

श्री महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो

नमो नमो नमो।

नमो नमः ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो नमो।

ओम नमो नमो नमो नमो नमः ओम विष्णु चंदन नमो नमः।

श्री महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो गजानन नमो

नमो नमो नमो नमो नमो ओम नमो नमो नमो नमो।

महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमः ओम गजानन नमो नमो नमो नमो

नमो।

भजन जय नमो नमो नमः ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम नमो नमो नमो नमो गजानन नमो

नमः।

नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो!

ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो ओम नमो नमो नमो नमः

ओम गण गणपतए नमो नमः ओम विष्णु जन्म जय नमो नमः ओम नमो नमः।

महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो गजानन नमो नमो नमो

नमो नमो।

नमो नमो गजानन नमो नमः ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमः

ओम गजानन नमो नमः।

ओम नमो बुद्धाय नमो नमः ओम गजानन नमो नमः।

महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो

नमो नमो नमो नमो नमो ओम नमो नमो नमो नमो।

ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो गजानन नमो नमो

नमो नमो नमो नमो।

ओम गणपतए नमो नमः ओम विष्णु चंदन जय नमो नमः ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम

विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो नमो भजन।

नमो नमो नमो नमो गजानन नमो नमः।

ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमः ओम गजानन नमो नमो नमो

नमो नमो नमो नमो ओम नमो नमो नमो।

महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो।

ओम गणपतए नमो नमः ओम विष्णु जन्मले नमो नमः ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम

विष्णु प्रियाए नमो नमः।

गजानन नमो नमः ओम नमो नमो नमो नमः ओम विष्णु चंदन जय नमो नमः ओम नमो नमः।

महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो

ओम नमो नमो।

ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो गजानन नमो नमो नमो

नमो।

ओम नमो नमो नमो नमः ओम गजानन नमो नमः ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु

प्रियाए नमो नमः।

मोना मूवी गजानन नमो नमः ओम नमो नमो नमो नमः ओम गजानन नमो नमः।

महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो

नमो नमो नमो।

महालक्ष्मी नमो नमः ओम नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो।

ओम नमो नमो नमो नमो ओम नमो नमो नमो।

ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाए नमो नमो नमो ओम गजानन नमो नमः

ओम नमो नमः ओम गजानन नमो नमः ओम नमो नमो।

 

 

!